POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kluczowe informacje – kliknij, aby przenieść się/ uzyskać najważniejsze informacje:

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu a-d-a.pl
II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
III. Cele przetwarzania danych osobowych
IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
V. Źródło pozyskiwania danych osobowych
VI. Obowiązek podania danych
VII. Informacje o odbiorcach danych
VIII. Okres przetwarzania danych
IX. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
X. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych
XI. Sposób przechowywania i ochrony danych osobowych
XII. Wizerunek uczestników kursów

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu a-d-a.pl

Sformułowania użyte w niniejszej polityce mają następujące znaczenie:

1) Vertykalna – Małgorzata Bąk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Akrobatyki Powietrznej VERTYKALNA MAŁGORZATA BĄK, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Otmuchowskiej 15 (50-505 Wrocław), NIP: 5010047796, REGON: 366177574. Vertykalna jest jednocześnie administratorem danych osobowych pobieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej;
2) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
3) Portal – strona internetowa www.a-d-a.pl
4) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu;
5) RODO – regulacja stanowiąca podstawę prawną przetwarzania przez Vertykalną danych osobowych, pełna nazwa: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uzupełniającą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności rozdział IV tej ustawy. Zapoznaj się z RODO (hiperłącze) i z ustawą o świadczeniu usług elektronicznych (hiperłącze).
6) Newsletter – informacja handlowa (o promocjach, reklamach, nowych usługach lub produktach)przesyłana Użytkownikom na adres e-mail na ich żądanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o RODO i ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokładne podstawy do przetwarzania danych osobowych znajdują się w następujących regulacjach RODO:

w wypadku subskrypcji Newslettera lub skierowania zapytania przetwarzanie odbywa się na podstawieart. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj. zgody Użytkownika;
w wypadku zakupu produktu lub usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy i na podstawie zgody.

2. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Vertykalną za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani organizacjom międzynarodowym

III. Cele przetwarzania danych osobowych
1. Vertykalna przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów:
świadczenia Usług lub sprzedaży produktów (w tym rozpatrywania reklamacji, odstąpień od umów zawieranych za pośrednictwem portalu oraz pozostałych uprawnień konsumenckich);
przesyłania Newslettera.
2. Vertykalna może incydentalnie wykorzystać dane osobowe do wykonania obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, gdy jest to konieczne. Jednocześnie Vertykalna zapewnia, iż przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków oraz w sposób bezpieczny.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
1. Vertykalna dba o prywatność osób przeglądających stronę internetową, pobierając tylko dane niezbędne do realizacji celu, w jakim są pobierane, tj. przesyłania informacji handlowych (newslettera) oraz sprzedaży oferowanych produktów i usług. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz dotyczy jedynie sytuacji, w których Użytkownik zamierza:
skorzystać z oferty zawartej na stronie, tj. dokonać zakupu produktu lub usługi zawartej na stronie – przetwarzane będą imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz, w wypadku wykonania usług na rzecz osoby trzeciej (np. Twojego dziecka) dane tej osoby. Niezbędny może okazać się adres, na który zrealizowana ma być wysyłka produktu.
przystąpić do subskrypcji Newslettera – przetwarzaniem objęte będą jedynie adres poczty elektronicznej oraz imię.

W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu.

V. Źródło pozyskiwania danych osobowych
1. Vertykalna pozyskuje dane osobowe jedynie od Użytkowników.
2. Użytkownicy mogą też podawać dane osobowe osób trzecich, na rzecz których zawierana jest umowa. W takiej sytuacji wraz z wykonaniem zobowiązania wynikającego z zawartej umowy Vertykalna poinformuje osobę trzecią o:
swojej tożsamości jako administratora danych osobowych;
celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe;
podstawie prawnej przetwarzania danych;
kategoriach przetwarzanych danych osobowych (np. imię, nazwisko, wiek, adres);
informacje o innych podmiotach, które ewentualnie będą przetwarzać dane osoby trzeciej (przy czym Vertykalna nie będzie informowała o przekazaniu danych osobowych operatorowi pocztowemu, z uwagi na obowiązek tego podmiotu zachowania tajemnicy pocztowej, który obejmuje również dane osobowe);
3. Kryteriach ustalania okresu przetwarzania danych osobowych;
4. Prawach osoby trzeciej związanych z przetwarzaniem danych;
5. Prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. Źródle pochodzenia danych osobowych.

VI. Obowiązek podania danych
1. W celu zapoznania się z ofertą portalu a-d-a.pl, nie jest konieczne ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych. Strona internetowa korzysta jedynie z tzw. ciasteczek – cookies. Aby wiedzieć więcej o ich działaniu, kliknij tutaj. Ciasteczka pobierają adres IP z komputera użytkownika w celu gromadzenia danych statystycznych, jednocześnie zachowując Twoją anonimowość.

2. Podanie danych osobowych jest konieczne w wypadku wyrażenia zgody na subskrypcjęNewslettera bądź w celu zakupu usługi lub produktu oferowanego przez Vertykalną czy też odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez Portal (więcej na ten temat w sekcji „Zakres przetwarzanych danych osobowych”).
3. Vertykalna zapewnia, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z kontrahentami (konsumentami). W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

VII. Informacje o odbiorcach danych
Vertykalna nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, poza wyjątkami wskazanymi poniżej. Dane, jakie Vertyklana może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Vertykalna może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany celu ich przetwarzania.
Vertykalna może przekazywać zgromadzone adresy e-mail Spółce GetResponse S.A. w celu realizowania przez udostępniany przez nią program komputerowy zbiorczego przesyłu wiadomości w ramach usługi Newsletter;
Vertykalna może przekazywać zgromadzone dane osobowe Brkp Sp. z o.o. Biura rachunkowe, ul. Lawendowa 55, 55-080 Krzeptów – w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych, dokonania rozliczeń transakcji zawartych z użytkownikiem, jeżeli okaże się to niezbędne do wypełnienia tych obowiązków w związku z wezwaniem skierowanym do Vertykalnej przez organy podatkowe.
Vertykalna przekazuje Dane Użytkownika dostawcy płatności (PayYou, PayPal) celem sfinalizowania transakcji, która jest przedpłacana. Informacje o danych do płatności otrzymują też banki, które są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących realizowanych przez nie transakcji na podstawie odrębnych przepisów prawa bankowego.

VIII. Okres przetwarzania danych
Vertykalna będzie przetwarzać dane osobowe przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

usługa zostanie w całości zrealizowana lub produkt zostanie dostarczony Użytkownikowi, a Użytkownik nie będzie wykona lub wyczerpie swoje uprawnienia konsumenckie (lub jakiekolwiek inne) wynikające z zawartej umowy;
Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym anuluje subskrypcję Newslettera);
obowiązek prawny zobowiązujący Vertykalną do przetwarzania danych osobowych wygaśnie;
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i sprzeciw ten zostanie przez Vertykalną uznany za zasadny.

IX. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu.
2. Vertykalna zbiera informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal Vertykalnej. Dane te w toku tworzenia statystyk ulegają anonimizacji, a są usuwane po ich stworzeniu.

X. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych
1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu,żądania poprawiania, ograniczenia przetwarzanialub usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Vertykalnej poprzez skierowanie żądania na adres kontakt@a-d-a.pl.Wykonanie żądania Użytkownika nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia skierowania żądania.Usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi Newsletter spowoduje zakończenie subskrypcji informacji handlowych przekazywanych przez Vertykalną. Vertykalna odmówi wykonania żądania jedynie w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

2. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres korespondencyjny: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skargę można złożyć również za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Vertykalna informuje, iż zgodnie z prawem złożenie skargi musi być poprzedzone sprzeciwem wobec przetwarzania danych osobowych – pozwala to nam zareagować zgodnie z Twoim żądaniem, zanim złożysz skargę.
Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że dane Użytkownika mogły ostać naruszone, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail kontakt@a-d-a.pl.

XI. Sposób przechowywania i ochrony danych osobowych
1. Vertykalna wdrożyła środki techniczne i organizacyjne dostosowane do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności Użytkowników związanym z wyciekiem ich danych.

2. Dane przekazane Vertykalnej są chronione przed dostępem do nich osób trzecich zarówno na poziomie fizycznego dostępu, jak i na poziomie cyfrowym. W szczególności Vertykalna używa oprogramowania zabezpieczającego przed wyciekiem danych osobowych.
Wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Vertykalną i są właściwie pouczone o zasadach przetwarzania danych osobowych w bezpieczny dla Użytkownika sposób.

XII. Wizerunek uczestników kursów

1. Vertyklana uzyskała pisemną zgodę od uczestników swoich zajęć na publikację ich wizerunku.
2. Jeżeli Vertykalna będzie chciała opublikować na Portalu Twój wizerunek, bądź w jakimkolwiek medium społecznościowym zwróci się do Ciebie, a także do Twojego rodzica, o udzielenie pisemnej, nieodpłatnej zgody na tę publikację, oraz przedstawi zakres swojego wniosku o udzielenie zgody na udostępnienie wizerunku.